Назва операції/послуги
Тариф
 
Classic
Gold
Операції з платіжною карткою
 
Видача платіжної картки
0 UAH
0 UAH
Щорічне обслуговування*16 поточного рахунку кредитної картки:
- перший рік
- починаючи з другого року (щорічно)
 
49 UAH
49 UAH
 
249 UAH
249 UAH

Оформлення додаткової картки (випуск/перевипуск після закінчення терміну дії, можливий випуск додаткової картки класом не вище від основної, на термін дії основної картки)

Послуга не надається

Переоформлення платіжної картки протягом терміну дії з ініціативи держателя*1

50 UAH
100 UAH

Термінове*2 оформлення платіжної картки*2.1

250 UAH
250 UAH

Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах та банках України

5% + 15 UAH

Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах та банках за кордоном

5% + 30 UAH

Комісія за переказ з картки на картку та інші перекази, що не передбачають отримання товарів або послуг *3

5% + 15 UAH

Додаткова комісія за термінове зняття готівкових коштів в національній валюті касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» до отримання картки клієнтом

2%
Комісія за конвертацію*4
1%
Встановлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки)
0 грн.
Відновлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки)
30 грн.

Запит балансу в банкоматах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»:

перший запит за добу

0 UAH

наступні запити

1 UAH за

кожний запит

Запит балансу в банкоматах інших банків та в мережі банкоматів АТМОСФЕРА \ Надання міні-виписки в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”

3 UAH
Оформлення інших документів по рахунку:
зміна ПІН-коду в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
5 UAH

Розшук /запит за операціями з платіжними картками - комісія за безпідставне опротестування операції клієнтом (після розслідування)

180 UAH

Безготівкові операції в торговій мережі

0 UAH

Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування (щомісячно) *5

0 UAH
Незнижувальний залишок
0 UAH
Проценти
 

Нарахування процентів на залишок власних коштів на рахунку (річних)

0%

Проценти за користування кредитом/овердрафтом окрім пільгового періоду (річних)

36%
33%

Проценти за користування кредитом/овердрафтом протягом пільгового періоду (річних)*6

0,0001%

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом (річних)

40%

Проценти за користування простроченою заборгованістю за кредитом (річних)

60%
Штрафні санкції
 

Штраф за несплату щомісячного мінімального платежу*7

30 UAH
Платежі
 

в національній валюті:

 
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта
0 UAH

Безготівкове зарахування коштів з інших рахунків, відкритих у Банку

0 UAH

Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*8

0 UAH

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами

0 UAH

Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” на власні рахунки в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”

5% + 15 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” на рахунки інших клієнтів

Послуга не надається

Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Послуга не надається

Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ)

Послуга не надається

Відкриття поточного рахунку в національній валюті України

0 UAH
Щомісячна комісія за управління кредитом*9
3%
Закриття рахунку
0 UAH
Надання виписки по рахунку (в т.ч. електронною поштою)
0 UAH

Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською мовами):

· Стандартні довідки*10 (з наданням протягом одного банківського дня)

· Нестандартні довідки (з наданням протягом двох банківських днів)

· Нестандартні термінові довідки (з наданням протягом одного банківського дня )

50 UAH
100 UAH
150 UAH
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками*11

Послуга не надається

Купівля/ продаж валюти на міжбанківському валютному ринку*12

Послуга не надається

Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку за ініціативою Банку *13

Послуга не надається

Конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку

Послуга не надається

Продаж/конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку фізичною особою з метою розміщення на депозит АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Послуга не надається

Купівля валюти на міжбанківському валютному ринку фізичною особою за кошти, що повернені з депозитних рахунків АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»*14

Послуга не надається

Конверсія ВКВ у ВКВ з наступним продажем за UAH

Послуга не надається

Додаткова комісія продаж / купівлю / конвертації безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку*13

Послуга не надається

Операції за платіжними дорученнями
 

Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з рахунку*15

Послуга не надається

Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів

Послуга не надається

*1 Тариф не застосовується у разі перевипуску картки за рішенням Банку згідно внутрішніх нормативних документів Банку.

*2 - на 3-й день після замовлення картки для Києва та обласних центрів (Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Черкаси, Львів) - на 4-й день після замовлення картки для інших міст України. Стягується, як додаткова плата до стандартного тарифу з оформлення/переоформлення/видачі платіжної картки

*2.1 Тариф не застосовується до платіжних карток, які оформлені через сервіс дистанційного обслуговування «winbank».

*3 В дану категорію також входять будь-які транзакції з категорією ризику Quasi cash.

*4 Комісія Банку за платіж по рахунку (якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку).

*5 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. Плата за послугу стягується щомісячно. Незалежно від дати підключення до послуги - перший раз плата стягується в перший банківський день після підключення послуги за повний місяць, наступні рази – в останній банківський день кожного місяця (починаючи з другого).

*6 Пільговий період надається за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості за Кредитом.

*7 Штраф не застосовується у разі якщо сума несплаченого мінімального платежу дорівнює або меньше 10 грн.

*8 за виключенням переказів в межах послуги «Над кордонами».

*9 Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця на загальну суму непростроченої заборгованості за кредитом станом на останній робочий день місяця, отриманим клієнтом шляхом здійснення операцій за допомогою картки, за виключенням безготівкових операцій покупок.

*10 Стандартними довідками вважаюся довідки про надання наступної інформації: - про відкриття поточного рахунку- про наявність/відсутність відкритих рахунків в Банку;- про залишки коштів та/або обороти по рахункам- про наявність/відсутність кредитної заборгованості.

*11 Довіреність може бути надана на розпорядження поточним, депозитним рахунком. Комісія сплачується за екземпляр довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса.

*12 Комісія 0,5% за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку є комісією Банку і сплачується додатково до діючих на даний момент відрахувань до Пенсійного Фонду.

*13 Відповідно до пункту 11 Загальних умов Тарифів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Послуги для фізичних осіб.

*14 Розмір комісії станом на відповідну дату визначається Департаментом казначейства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в межах, зазначених у Тарифах, станом на початок кожного операційного дня на підставі відповідного розпорядження керівника Департаменту казначейства.

*15 Комісія сплачується в момент укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку. При необхідності внесення змін в реквізити доручення на періодичне перерахування коштів за ініціативою клієнта оформлюється нове доручення, а попереднє - анулюється.

*16 Комісія за щорічне обслуговування рахунку за перший рік нараховується в останній календарний день місяця в якому відкрито рахунок. В подальшому, починаючи з другого року (щорічно) нараховується в таку ж саму дату. У випадку відсутності до рахунку діючих карток на дату нарахування річної плати та одночасної відсутності клієнтських операцій протягом 180 днів до дати нарахування річної плати – комісія за щорічне обслуговування не нараховується. Обслуговування поточного рахунку включає діяльність банку із надання виписок з рахунку клієнта за його запитом, виконання операцій за розрахунками з використанням платіжних карток, тощо.


Закрити