Назва операції/послуги
Тариф
Відкриття поточного рахунку для суб'єкта господарювання в національній валюті України / в іноземній валюті
0 UAH
Закриття рахунку
0 UAH
Надання виписки по рахунку
0 UAH
Надання довідки про стан та рух коштів за рахунком (українською, англійською, російською мовами):
стандартний термін (протягом 2х робочих днів)
50 UAH (за кожний примірник)
термінове (протягом одного робочого дня)
100 UAH (за кожний примірник)
Надання довідки іншого змісту, пов’язаної з РКО (в т.ч. довідки по зовнішньоекономічних та інших валютних операціях)9
75 UAH (за кожний примірник)
Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитом 9
100 UAH (за кожний примірник)
Надання довідки про стан заборгованості за кредитами, рух коштів по кредитному рахунку9
100 UAH (за кожний примірник)
Надання довідки про підтвердження здійснення касової або розрахункової операції9
30 UAH (за кожний примірник)
Оформлення платіжного доручення в національній або іноземній валюті на паперовому носії
30 UAH (за один платіжний документ у необхідній кількості примірників)
Продаж на міжбанківському валютному ринку за ініціативою Банку7
0 UAH
Платежі
Зарахування коштів на рахунок клієнта в національній або в іноземній валюті
0 UAH
Платіжне доручення, надіслане засобами прийнятої в банку системи дистанційного обслуговування в межах АТ «Піреус банк МКБ» (окрім платежів на рахунки ФО)
0 UAH
Платіжне доручення в межах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на паперовому носії (окрім платежів на рахунки ФО)11
10 UAH
Переказ з рахунку суб'єкта господарювання в національній валюті на поточний рахунок фізичної особи (крім приватних нотаріусів та адвокатів), що відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ»
1%
Платежі в національній валюті на рахунки отримувачів в інших банках12
Платіжне доручення за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на паперовому носії
10 UAH
Платіжне доручення, надіслане засобами прийнятої в банку системи дистанційного обслуговування за межі АТ «Піреус банк МКБ»
2 UAH
Програмно-технічний комплекс дистанційного обслуговування Piraeus Online  Banking12
Абонентська плата за користування системою дистанційного обслуговування Piraeus Online Banking (у разі підключення)10
50 UAH
Вартість комплекту (один підпис-1шт.) пристроїв для зберігання електронного цифрового підпису та генерації одноразових паролів TOKEN RSA для фізичної особи-підприємця, адвоката, нотаріуса, самозайнятої особи
50,00 (в т.ч. ПДВ)
Вартість комплекту (один підпис-1 шт.) пристроїв для зберігання електронного цифрового підпису та генерації одноразових паролів TOKEN RSA для юридичної особи
150,00 (в т.ч. ПДВ)
Вартість комплекту (перший та другий підпис-2шт.) пристроїв для зберігання електронного цифрового підпису та генерації одноразових паролів TOKEN RSA для юридичної особи
300,00 (в т.ч. ПДВ)
Вартість кожного наступного пристрою (1шт.) для зберігання електронного цифрового підпису та генерації одноразових паролів TOKEN RSA
300,00 (в т.ч. ПДВ)
Нарахування відсотків на залишок на рахунку (річних)
UAH/USD/EUR
0%
Касові операції
Комісія за зняття готівкових коштів в касах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
0,80%
Оформлення чекової книжки
200 UAH (за кожний примірник)
Операції з платіжною карткою Business
Оформлення платіжної картки (випуск/ перевипуск після закінчення терміну дії картки)
250 UAH
Термінове 15 оформлення платіжної картки
250 UAH
Переоформлення платіжної картки (перевипуск з ініціативи держателя)
250 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
0,80%
Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів інших банків України
1,1% + 5 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в касах інших банків України
1,5% + 5 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах Групи Піреус Банку за кордоном13
1,5% + 30 UAH
Валюта рахунку
UAH
USD, EUR
Комісія за зняття готівкових коштів за кордоном14
3% + 30 UAH
1.5% + 30 UAH
Комісія за конвертацію14
1%
Запит балансу в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"              1-й
0 UAH
                                                                                                        Кожний наступний
3 UAH
Запит балансу в банкоматах інших банків / Надання міні-виписки в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
5 UAH
Оформлення інших документів по рахунку: зміна ПІН-коду в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" "
5 UAH
Розшук/запит за операціями з платіжними картками - комісія за безпідставне опротестування операції клієнтом ( після розслідування)
180 UAH
Безготівкові операції в торгової мережі
0 UAH
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом смс-інформування8
10 UAH
Плата за користування недозволенним овердрафтом (річних) UAH/ USD/ EUR
40%
Плата за користування недозволенним овердрафтом (річних) USD/ EUR
20%
Незнижувальний залишок
0 UAH

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1. Банк залишає за собою право змінювати розмір комісії чи відсоткових ставок в разі зміни ринкової ситуації або на власний розсуд. Клієнт може ознайомитись з діючими тарифами у приміщенні Банку.
2. Щоразу, при надходженні коштів на Рахунок, проценти нараховуються з наступного банківського дня за днем надходження коштів на Рахунок до дня, який передує їх списанню з Рахунка.
3. Банківський день - означає робочий день, визначений як такий чинним законодавством України, не включаючи неробочі дні: субота, неділя, святкові дні визначені законодавством.
4. Нарахування процентів здійснюється Банком в розмірі, визначеному Чинними Тарифами Банку та із розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році в національній валюті та фактичної кількості днів у місяці, але умовно в році 360 днів - в іноземній валюті, та у відповідності з внутрішніми регулятивними документами Банку.
5. Виплата нарахованих процентів за поточний календарний місяць здійснюється в перший операційний день наступного місяця шляхом безготівкового зарахування їх на Рахунок.
6. Комісії, інші платежі, встановлені в іноземній валюті, можуть бути сплачені або списані Банком в національній валюті по курсу Національного банку України на дату такого платежу / списання відповідно до діючого законодавства та внутрішніх процедур Банку.
7. Договірне списання грошових коштів з рахунків клієнтів здійснюється у випадках та в порядку, передбаченому договорами про відкриття рахунку та чинним законодавством України. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів зі свого рахунку, відкритого в Банку, у випадках передбачених договором про відкриття рахунку, в сумі вартості наданих Банком послуг, суми грошових коштів, що були помилково чи надмірно зараховані на рахунок Клієнта та інших сум, що належні до сплати Клієнтом, в тому числі, але не виключно, з метою погашення заборгованості Клієнта перед Банком за будь-якими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом, а також суми витрат Банку, утримання та сплата сум обов'язкових платежів, в тому числі тих, які виникають у випадку, якщо валюта рахунку відрізняється від валюти платежу, включаючи, але не обмежуючись, випадком одержання комісійної винагороди у гривнях за операціями з використанням платіжних карток та інших спеціальних платіжних засобів, за надходження на рахунок Клієнта безготівкової іноземної валюти та, при необхідності, здійснити конвертаційну (обмінну) операцію, купівлю/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України без необхідності отримання окремої заяви чи доручення від Клієнта на купівлю/продаж/конверсію (обмін) з утриманням чи наступним договірним списанням вартості послуг та витрат Банку за здійснення такої операції, та перерахувати суму коштів, отриманих в результаті такої операції, в рахунок оплати вартості послуг Банку та інших обов'язкових платежів/ заборгованості Клієнта перед Банком, але не обмежуючись ними. При цьому, Клієнт уповноважує Банк визначити курс такої купівлі/продажу/обміну (конвертації) на рівні курсу, що існує на міжбанківському валютному ринку України для відповідного виду валюти та з використанням якого Банком укладаються угоди на міжбанківському валютному ринку України на дату здійснення такої операції або, на розсуд Банку, по відповідному курсу (в залежності від транзакції Клієнта, тобто Купівля-Продаж), що не повинен відрізнятися більш ніж на 2% від курсу, встановленого в операційній касі Банку станом на відповідну дату. Таке договірне списання здійснюється на підставі меморіального ордеру. Дія підпункту 7 виконується для всіх рахунків яки були відкриті та для рахунків які відкриваються у Банку. Договірне списання грошових коштів з рахунків клієнтів здійснюється у відповідності до умов договорів з урахуванням вимог та порядку, встановлених підпунктом 7. У випадку виникнення розбіжностей між порядком договірного списання, передбаченим договором про відкриття рахунку та порядком, передбаченим підпунктом 7, умови підпункту 7 є пріоритетними по відношенню до договору.
8. Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку.Незалежно від дати підключення до послуги за перший місяць плата не стягується. В подальшому послуга надається безкоштовно у разі, якщо за попередній місяць за допомогою платіжної картки була здійснена безготівкова оплата товарів та послуг в торгово-сервісній мережі (у тому числі електронної комерції) на суму не менше 2000,00 грн. (або еквівалент цієї суми). До розрахунку приймаються всі операції оплати товарів та послуг за допомогою картки, що були списані з рахунку клієнта в період з першого робочого дня до останнього робочого дня поточного місяця. В іншому випадку плата за користування послугою становить 10,00 грн. та стягується в останній робочий день поточного місяця. Для діючих карток, випущених до рахунків відкритих до 29.09.2014, тариф на послугу смс-інформування встановлюється на рівні 0 грн. на строк з 06.06.2016 до датизакінчення строку діїкартки. З перевипуском картки – встановлюється стандартний діючий на момент перевипуску картки тариф.
9. Комісія сплачується в момент надання послуги. Кількість примірників вказується клієнтом у листі-запиті. Довідки оформлюються протягом 3-х робочихднів (якщо інший термін не вказано в тарифах) віддати надання до Банку листа-запиту від Клієнта.
10. Тариф за користування системою PiraeusOnline встановлюється на рівні 0, 00 грн для клієнтів, у яких відкритий поточний рахунок за балансовим рахунком 2600 та одночасно рахунок за балансовим рахунком 2605 з карткою, та які підключені до системи PiraeusOnlineBanking по обох рахунках,.
11. За виключенням переказів на поточні рахунки фізичних осіб (крім приватних нотаріусів та адвокатів) .
12. Дозволяються лише для фізичнихосіб – підприємців.
13. Банкомати Групи Піреус Банку в Греції, Болгарії, Румунії, Албанії, Сербії, на Кіпрі та банкомати Geniki банку в Греції
14. Комісія банку за платіж по рахунку, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку.
15. - на 3-й день після замовлення картки для Києва та обласних центрів (Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Черкаси, Львів)
- на 4-й день після замовлення картки для інших міст України.
16. Банк зберігає за собою право відключати клієнта від програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів PiraeusOnlineBanking без надсилання попереднього письмового повідомлення провідключення у наступних випадках:

  • виникнення заборгованості протягом 5-ти (п’яти) місяці впоспіль по оплаті комісій Банку за ведення поточного
  • відсутності руху коштів по рахунках клієнта 365 днів та більше;
  • не використання клієнтом програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів PiraeusOnlineBanking 365 днів та більше

 


Закрити