Назва операції/послуги
Тариф
Відкриття рахунку «Вільний» в національній валюті України/ в іноземній валюті
0 UAH
Закриття рахунку
0 UAH
Надання виписки по рахунку*1.2
0 UAH
Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською мовами):
 
 
·       Стандартні довідки*1 (з наданням протягом одного банківського дня)
·       Нестандартні довідки*1.2. (з наданням протягом двох банківських днів)
·      Нестандартні термінові довідки *1.3. (з наданням протягом одного банківського дня )
 75 UAH
150 UAH
 
300 UAH
·      Довідки/виписки про залишки коштів та/або обороти по рахунках (за виключенням закритих на дату 01.02.2014)для клієнтів що не надали Заяву стандартного зразку, яка має бути надана клієнтами, які відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в ВЕЗКрим.
2 000 UAH
Оформлення довіреності за розпорядження рахунками*2
150 UAH
Продаж/купівля іноземної валюти з рахунку клієнта для виконання документів примусового стягнення коштів з рахунку клієнта згідно діючого законодавства
0 UAH
Купівля/ продаж валюти на міжбанківському валютному ринку*3
0,50% min 150 UAH
Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку*3;3.1
0,50% min 100 UAH
Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку за ініціативою Банку*4
0 UAH
Конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку*13
0,5% min 100 UAH
Продаж/конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку фізичною особою з метою подальшого розміщення (перерозміщення) на депозит АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Продаж/конверсія валюти за даним тарифом здійснюється в той самий день, коли здійснюється розміщення депозиту та в сумі, що не перевищує суму депозиту, який буде розміщуватись.
0,25% min 5 UAH
Конверсія ВКВ у ВКВ з наступним продажем за UAH
0%
Додаткова комісія продаж / купівлю / конвертації безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку*5
Від 0% до 100 % від суми купівлі / продажу / конвертації безготівкової іноземної валюти
Операції за платіжними дорученнями
 
Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з рахунку*6
10 UAH 
Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів
2 UAH/ платіж
Нарахування відсотків на залишок на рахунку (річних)
 
UAH / USD / EUR
0% річних
Платежі
 
в національній валюті:
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта*10
0 UAH
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами
1,5 % від суми поповнення
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*12
1,0%
Безготівкове зарахування кредитних коштів з транзитного рахунку
АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ” на поточний рахунок клієнта*11
0 UAH
Зарахування коштів з депозитного рахунку при достроковому розірванні договору банківського вкладу який не був пролонгований та кошти на який було залучено шляхом перерахування з іншого банку
1%
Безготівкове зарахування коштів на рахунок клієнта в межах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» *7
0 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ” *7:
0 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в банкоматах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ”:
2 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів*7
0,75% min 10 UAH max 700 UAH
Перерахування коштів з рахунку клієнта клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» *7*13
1% min 20 UAH max 1000 UAH
Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ):
30 UAH
в іноземній валюті:
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта
0 UAH
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*12
1,0%
Зарахування коштів з депозитного рахунку при достроковому розірванні договору банківського вкладу який не був пролонгований та кошти на який було залучено шляхом перерахування з іншого банку
1,0%
Безготівкове зарахування коштів на рахунок клієнта в межах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» *7
0 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7:
0 USD
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів *7,8
0,5% min 20 USD max 100 USD
0,5% min 25 EUR max 100 EUR
Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7*13
1% min 30 USD
Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»за межі України*7
-       Для резидентів
 
-       Для нерезидентів
 
1% min 30 USD
0,75% min 30 USD max 300 USD
Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7*13
1% min 30 EUR
Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»за межі України*7
-       Для резидентів
 
-       Для нерезидентів
 
1% min 30 EUR
0,75% min 30 EUR max 300 EUR
Перекази в RUB на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7*13
1% min 30 USD
Перекази в RUB на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»за межі України*7
-       Для резидентів
 
-       Для нерезидентів
 
1% min 30 USD
0,75% min 30 USD max 300 USD
Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення
50 USD
Комісія за переказ коштів в USD з гарантованим зарахуванням повної суми отримувачу платежу. Сплачується додатково до комісії за платіж в USD
50 USD
Повернення помилково отриманих коштів за запитом іноземного банку про відкликання переказу
0 UAH
Касові операції
 
Комісія за зняття готівкових коштів в національній та іноземній валюті в касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
0 UAH
Операції з платіжною карткою
 
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”*9
0,5%
Інші послуги
 
Оформлення документу щодо обтяження рахунку клієнта
5% від суми обтяження, але не менше 2000 UAH
Переказ коштів згідно документу про стягнення за обтяженим рахунком
1% від суми стягнення, але не менше 1000 UAH
Зняття обтяження з рахунку
0 UAH

 

*1 Стандартними довідками вважаюся довідки про надання наступної інформації:
- про відкриття поточного рахунку
- про наявність/відсутність відкритих рахунків в Банку;
- про залишки коштів та/або обороти по рахункам
- про наявність/відсутність кредитної заборгованості.
*1 * 1.2, *1.3 - Тарифи не застосовується для клієнтів, що не надали Заяву стандартного зразку, що має бути надана клієнтами, що відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в ВЕЗКрим..
*2 Довіреність може бути надана на розпорядження поточним, депозитним та картковим рахунком. Комісія сплачується за екземпляр довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса.
*3 Комісія 0,5% за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку є комісією Банку і сплачується додатково до діючих на даний момент відрахувань до Пенсійного Фонду.
*4 Відповідно до пункту 10Загальних умов Тарифів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Послуги для фізичних осіб.
*5 Розмір комісії станом на відповідну дату визначається Департаментом казначейства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в межах, зазначених у Тарифах, станом на початок кожного операційного дня на підставі відповідного розпорядження керівника Департаменту казначейства.
*6 Комісія сплачується в момент укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку. При необхідності внесення змін в реквізити доручення на періодичне перерахування коштів за ініціативою клієнта оформлюється нове доручення, а попереднє - анулюється.
*7 За виключенням переказів, ініційованих засобами інтернет-сервісу winbank.
*8 операція здійснюється відповідно до умов діючого законодавства України
*9 У разі прив’язки рахунку до картки.
*10 В тому числі при зарахуванніготівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами з метою погашення існуючої кредитної заборгованості клієнта перед банком.
*11 При зарахуванні кредитних коштів в рамках продукту «Жвава готівка» відповідно до Договору про співробітництво з ПАТ «Альфа Банк».
*12 Для коштів клієнта, що були раніше відправлені клієнтом та повернулися з рахунка нез'ясованих сум банка-отримувача або не були виконані банком-кореспондентом або банком отримувача на підставі внутрішньої політики Коплаєнс контролю банку-кореспонденту або банку отримувача, розмір тарифу дорівнює 0 грн. У випадку повернення коштів з інших рахунків банку-отримувача початкового платежу, відмінних від рахунку нез’ясованих сум, рішення щодо компенсації комісії за зарахування коштів приймається банком виключно на підставі заяви клієнта, після аналізу цільового призначення отриманих коштів.
*13 У разі виконання документів примусового стягнення коштів з рахунку клієнта Державною виконавчою службою, приватними виконавцями або Державною податковою службою, розмір тарифу дорівнює 0 грн.

 


Закрити