Назва операції/послуги
Тариф
Відкриття поточного рахунку (UAH)
0 UAH
Оформлення ощадної книжки за бажанням клієнта
0 UAH
Надання виписки по рахунку*1.2.
0 UAH
Видача Довідки про відкриття рахунку
0 UAH
Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською мовами):
 
·         Стандартні довідки*1 (з наданням протягом одного банківського дня)
·         Нестандартні довідки*1.2. (з наданням протягом двох банківських днів)
·         Нестандартні термінові довідки *1.3. (з наданням протягом одного банківського дня)
50 UAH
100 UAH
150 UAH
·         Довідки/виписки про залишки коштів та/або обороти по рахунках (за виключенням закритих на дату 01.02.2014) для клієнтів що не надали Заяву стандартного зразку, яка має бути надана клієнтами, які відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в ВЕЗ Крим.
2 000 UAH
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками
50 UAH
Продаж/купівля іноземної валюти з рахунку клієнта для виконання примусового списання коштів на підставі документів Державної виконавчої служби
0 UAH
Операції за платіжними дорученнями
 
Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з рахунку*
6 UAH
Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів
2 UAH/ платіж
Нарахування відсотків на залишок на рахунку (річних)
 
UAH
7% річних
Платежі
 
в національній валюті:
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта*9
0 UAH
Зарахування пенсії та грошової допомоги з ПФ та Міністерства праці та соціальної політики України  на рахунок клієнта
0 UAH
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*9
0,75 %
Безготівкове зарахування коштів, отриманих як переказ з картки на картку та виграшів, переказів через платіжні системи типу Skrill тощо*10
0,75 %
Зарахування готівкових коштівна рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами*9
1,5 % від суми поповнення
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7:
0 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в банкоматах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7:
2 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів *7
0,5% min 5 UAH max 500 UAH
Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» *5
0,75% min 5 UAH max 1000 UAH
Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ):
15 UAH
            Касові операції         
 
Комісія за зняття готівкових коштів в національній валюті в касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
0%
Операції з платіжною карткою
 
Канал продажу
Відділення
winbank
 
Classic
Classic
Оформлення платіжної картки (випуск/ перевипуск після закінчення терміну дії картки/ випуск додаткової картки)
0 UAH
0 UAH
Переоформлення платіжної картки (у т.ч. додаткової) протягом терміну дії з ініціативи держателя*7
50 UAH
45 UAH
Термінове*8 оформлення платіжної картки*8.1
250 UAH
-
Розблокування платіжної картки
0 UAH
3 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
0 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів інших банків України
0 UAH – перші 5 операцій на місяць
1,5% + 5 UAH – починаючи з 6 операції
Комісія за зняття готівкових коштів в касах інших банків України
1,5% + 5 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах Групи Піреус Банку за кордоном*2
1,5 % + 30 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів за кордоном
3 % + 30 UAH
Комісія за конвертацію*3
1%
Запит балансу в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”:
два запити за добу
0 UAH
наступні запити
1 UAH за кожний запит
Запит балансу в банкоматах інших банків та в мережі банкоматів \ Надання міні-виписки в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
3 UAH
Оформлення інших документів по рахунку:
зміна ПІН-коду в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
5 UAH
Розшук /запит за операціями з платіжними картками – комісія за безпідставне опротестування операції клієнтом (після розслідування)
180 UAH
Безготівкові операції в торговій мережі
0 UAH
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування (щомісячно) *4
0 UAH*6
Плата за користування недозволеним овердрафтом
40% річних
Незнижувальний залишок
0 UAH

*1 Стандартними довідками вважаюся довідки про надання наступної інформації:
- про відкриття поточного рахунку
- про наявність/відсутність відкритих рахунків в Банку;
- про залишки коштів та/або обороти по рахункам
- про наявність/відсутність кредитної заборгованості.
*1 * 1.2, *1.3 - Тарифи не застосовується для клієнтів, що не надали Заяву стандартного зразку, що має бути надана клієнтами, що відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в ВЕЗ Крим..
* Комісія сплачується в момент укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку. При необхідності внесення змін в реквізити доручення на періодичне перерахування коштів за ініціативою клієнта оформлюється нове доручення, а попереднє - анулюється.
*2 Банкомати Групи Піреус Банку в Греції, Єгипті, Болгарії, Румунії, Албанії, Сербії, на Кіпрі та банкомати Geniki банку в Греції.
*3 Комісія Банку за платіж по рахунку (якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку)
*4 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку.
*5 За виключенням переказів, ініційованих засобами інтернет-сервісу winbank.
* 6 Незалежно від дати підключення до послуги за перший місяць плата не стягується. В подальшому послуга надається безкоштовно у разі, якщо за попередній місяць за допомогою платіжної картки була здійснена безготівкова оплата товарів та послуг в торгово-сервісній мережі (у тому числі електронної комерції) на суму не менше 400,00 грн. (або еквівалент цієї суми). До розрахунку приймаються всі операції оплати товарів та послуг за допомогою картки, що були списані з рахунку клієнта в період з першого робочого дня до останнього робочого дня поточного місяця. В іншому випадку плата за користування послугою становить 3,00 грн. та стягується в останній робочий день поточного місяця для карток Classic.
*7 Тариф не застосовується у разі перевипуску картки за рішенням Банку згідно внутрішніх нормативних документів Банку
*8 - на 3-й день після замовлення картки для Києва та обласних центрів (Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Черкаси, Львів)
- на 4-й день після замовлення картки для інших міст України.
Стягується, як додаткова плата до стандартного тарифу з оформлення/переоформлення/видачі платіжної картки
*8.1 тариф не застосовується до платіжних карток, які оформлені через сервіс дистанційного обслуговування «winbank».
*9 *виключно для:
- рахунків Клієнтів, що були відкриті до 01.06.2010 та до них не випускались платіжні картки (за винятком рахунків Клієнтів, за якими з 01.09.2014р. були підписані додаткові угоди до діючого договору рахунку для пенсій та соціальних виплат з посиланням на «Правилами відкриття, використання і обслуговування поточних пенсійних рахунків та рахунків для отримання грошової допомоги фізичних осіб») ;
- рахунки Клієнтів, за договорами, в яких вказано розмір процентної ставки.
* 10 Маються на увазі перекази, які використовують код торговця 7995


Закрити