Назва операції/послуги
Тариф
 
Classic Instant/Classic
Gold
Операції з платіжною карткою
 
Видача платіжної картки
0 UAH
0 UAH
Щорічне обслуговування*1 поточного рахунку кредитної картки*2:
- перший рік
- починаючи з другого року (щорічно)
59 UAH
59 UAH
249 UAH
249 UAH

Оформлення додаткової картки (випуск/перевипуск після закінчення терміну дії, можливий випуск додаткової картки класом не вище від основної, на термін дії основної картки)

Послуга не надається

Канал продажу
Відділення
winbank
Відділення
winbank

Переоформлення платіжної картки протягом терміну дії з ініціативи держателя*3

50 UAH
45 UAH
100 UAH
95 UAH
Розблокування платіжної картки
0 UAH
3 UAH
0 UAH
3 UAH

Термінове*4 оформлення платіжної картки*4.1

250 UAH
250 UAH

Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах та банках України

5% + 15 UAH

Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах та банках за кордоном

5% + 30 UAH

Комісія за переказ з картки на картку та інші перекази, що не передбачають отримання товарів або послуг *5

5% + 15 UAH

Додаткова комісія за термінове зняття готівкових коштів в національній валюті касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» до отримання картки клієнтом

2%
Комісія за конвертацію*6
1%
Встановлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки)
0 грн.
Відновлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки)
30 грн.

Запит балансу в банкоматах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»:

перший запит за добу

0 UAH

наступні запити

1,00 UAH за кожний запит

Запит балансу в банкоматах інших банків та в мережі банкоматів АТМОСФЕРА \ Надання міні-виписки в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”

3 UAH
Оформлення інших документів по рахунку:
зміна ПІН-коду в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
5 UAH

Розшук /запит за операціями з платіжними картками - комісія за безпідставне опротестування операції клієнтом (після розслідування)

180 UAH

Безготівкові операції в торговій мережі

0 UAH

Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування (щомісячно) *7

0 UAH
Незнижувальний залишок
0 UAH
Проценти
 

Нарахування процентів на залишок власних коштів на рахунку (річних)

0%

Проценти за користування кредитом окрім пільгового періоду по операціям покупки (річних)

36%
34%

Проценти за користування кредитом окрім пільгового періоду по іншим операціям, окрім покупок (річних)

44%
42%

Проценти за користування кредитом протягом пільгового періоду (річних)*8

0,0001%

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом (річних)

45%

Проценти за користування простроченою заборгованістю за кредитом (річних)

60%
Штрафні санкції
 

Штраф за несплату щомісячного мінімального платежу*9

30 UAH
Платежі
 

в національній валюті:

 
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта
0 UAH

Безготівкове зарахування коштів з інших рахунків, відкритих у Банку

0 UAH

Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*10

0 UAH

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами

0 UAH

Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” на власні рахунки в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”

5% + 15 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” на рахунки інших клієнтів

Послуга не надається

Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Послуга не надається

Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ)

Послуга не надається

Відкриття поточного рахунку в національній валюті України

0 UAH
Щомісячна комісія за управління кредитом*11
3 %
Закриття рахунку
0 UAH
Надання виписки по рахунку (в т.ч. електронною поштою)
0 UAH

Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською мовами):

· Стандартні довідки*12(з наданням протягом одного банківського дня)

· Нестандартні довідки (з наданням протягом двох банківських днів)

· Нестандартні термінові довідки (з наданням протягом одного банківського дня )

50 UAH
100 UAH
150 UAH
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками*13
Послуга не надається

Купівля/ продаж валюти на міжбанківському валютному ринку*14

Послуга не надається

Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку за ініціативою Банку *15

Послуга не надається

Конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку

Послуга не надається

Купівля валюти на міжбанківському валютному ринку фізичною особою за кошти, що повернені з депозитних рахунків АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»*16

Послуга не надається

Додаткова комісія продаж / купівлю / конвертації безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку*15

Послуга не надається

Операції за платіжними дорученнями
 

Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з рахунку*17

Послуга не надається

Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів

Послуга не надається

*1 Комісія за щорічне обслуговування рахунку за перший рік нараховується в останній календарний день місяця в якому відкрито рахунок. В подальшому, починаючи з другого року (щорічно) нараховується в таку ж саму дату. У випадку відсутності до рахунку діючих карток на дату нарахування річної плати та одночасної відсутності клієнтських операцій протягом 180 днів до дати нарахування річної плати – комісія за щорічне обслуговування не нараховується. Обслуговування поточного рахунку включає діяльність банку із надання виписок з рахунку клієнта за його запитом, виконання операцій за розрахунками з використанням платіжних карток, тощо.

*2 Для клієнтів, яким відкрито рахунки з 01.01.2013 до 05.09.2013 тариф починає діяти з третього року обслуговування рахунку.

*3 Тариф не застосовується у разі перевипуску картки за рішенням Банку згідно внутрішніх нормативних документів Банку.

*4 - на 3-й день після замовлення картки для Києва та обласних центрів (Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Черкаси, Львів).- на 4-й день після замовлення картки для інших міст України.Стягується, як додаткова плата до стандартного тарифу з оформлення/переофомлення/видачі платіжної картки.

*4.1 Тариф не застосовується до платіжних карток, які оформлені через сервіс дистанційного обслуговування «winbank».

*5 В дану категорію також входять будь-які транзакції з категорією ризику Quasi cash.

*6 Комісія Банку за платіж по рахунку (якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку).

*7 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. Плата за послугу стягується щомісячно. Незалежно від дати підключення до послуги - перший раз плата стягується в перший банківський день після підключення послуги за повний місяць, наступні рази – в останній банківський день кожного місяця (починаючи з другого).

*8 Пільговий період надається за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості за Кредитом.

*9 Штраф не застосовується у разі якщо сума простроченої заборгованості дорівнює або менше 10 грн.

*10 За виключенням переказів в межах послуги «Над кордонами».

*11 Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця на загальну суму непростроченої заборгованості станом на останній робочий день місяця за виключенням безготівкових операцій, здійснених за допомогою картки.

*12 Стандартними довідками вважаюся довідки про надання наступної інформації: - про відкриття поточного рахунку- про наявність/відсутність відкритих рахунків в Банку;- про залишки коштів та/або обороти по рахункам- про наявність/відсутність кредитної заборгованості.

*13 Довіреність може бути надана на розпорядження поточним, депозитним рахунком. Комісія сплачується за екземпляр довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса.

*14 Комісія 0,5% за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку є комісією Банку і сплачується додатково до діючих на даний момент відрахувань до Пенсійного Фонду.

*15 Відповідно до пункту 11 Загальних умов Тарифів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Послуги для фізичних осіб.

*16 Розмір комісії станом на відповідну дату визначається Департаментом казначейства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в межах, зазначених у Тарифах, станом на початок кожного операційного дня на підставі відповідного розпорядження керівника Департаменту казначейства.

*17 Комісія сплачується в момент укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку. При необхідності внесення змін в реквізити доручення на періодичне перерахування коштів за ініціативою клієнта оформлюється нове доручення, а попереднє - анулюється.

** Фізичні особи, які відкрили перший рахунок в Банку у відділенні №36 після 01.10.2016 року.


Закрити