Меню

Архів новин
Піреус Банк в Україні оголошує про проведення Загальних зборів акціонерів
14 Квітня 2011
Київ                                                                                                                                                          29/03/2011

Повідомлення АТ «Піреус Банк МКБ» (надалі – Банк, адреса місцезнаходження м. Київ, Контрактова площа, 4)
про проведення Загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що 29 квітня 2011 року об 11:00 у приміщенні АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2010 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії Банку;
5. Затвердження річного звіту Банку;
6. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
Основні показники фінансово-господарської звітності Банку за 2009-2010 роки: 

Найменування показника
Період (станом на кінець року)
2009 рік
2010 рік
Усього активів
3 180 404
3 607 653
Основні засоби та нематеріальні активи
262 721
209 796
Кредити та заборгованість клієнтів
2 251 784
2 133 073
Цінні папери в портфелі банку на продаж
5 402
178 584
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
185 227
Грошові кошти та їх еквіваленти
521 275
635 251
Власний капітал
312 376
341 767
Статутний капітал
510 000
742 092
Кошти банків
1 750 710
1 473 008
Кошти клієнтів
719 787
1 310 947
Чистий прибуток (збиток)
-237 156
-264 615
Середньорічна кількість акцій (штук)
40 000 000
61 555 427
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
696
669
Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «Піреус Банк МКБ» у робочі дні з 9:00 до 18:00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Коваль В.П.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складений станом на 16.03.2011 року.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 29.04.2011 у приміщенні Головного офісу АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11:00.
Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»