Меню

Архів новин
Піреус Банк в Україні оголошує про проведення Загальних зборів акціонерів
07 Березня 2012

Повідомляємо, що 11 квітня 2012 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним: 

 1. Затвердження складу лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2011 рік.
 7. Затвердження річного звіту Банку.
 8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ».
 10. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
 11. Затвердження Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
 12. Затвердження Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
 13. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
 14. Припинення повноважень Наглядової ради Банку.
 15. Обрання Наглядової ради Банку. 
 16. Обрання Голови Наглядової ради.
 17. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Членами та Головою Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської звітності Банку за 2010-2011 роки:

Найменування показника
Період
2010 рік
4 квартал 2011 року
Усього активів
3 607 653
4 160 707
Основні засоби та нематеріальні активи
209 796
196 257
Кредити та заборгованість клієнтів
2 133 073
1 864 011
Цінні папери в портфелі банку на продаж
178 584
186 726
Цінні папери в портфелі банку до погашення
185 227
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
635 251
879 582
Власний капітал
312 376
551 950
Статутний капітал
742 092
1 627 792
Кошти банків
1 473 008
1 575 638
Кошти клієнтів
1 310 947
1 135 088
Чистий прибуток (збиток)
-264 615
-649 574
Середньорічна кількість акцій (штук)
61 555 427
113 440 126
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
669
672

Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у робочі дні з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Коваль В.П.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 05.04.2012 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 11.04.2012 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.